Een mysql fout opgetreden:".mysql_error()." $query2
"; } } else { return($query); } } else { echo"Een mysql fout opgetreden:".mysql_error()." $query2
"; } } function sqlresult($return,$while="0") { if ($while=="0") { $query=@mysql_query("$return"); } else { $query=$return; } if (!mysql_error()) { return(mysql_fetch_array($query)); echo mysql_error(); } else { echo"Een mysql fout opgetreden:".mysql_error()." $return
"; } } function sqlrows($return) { $query=@mysql_query("$return"); if (!mysql_error()) { return(mysql_num_rows($query)); } else { echo"Een mysql fout opgetreden:".mysql_error()."
"; } } //haalt de namen van de columnen op, maakt van die namen een variabele en zet die variabelen in de column. //geeft tevens een mail opmaak terug. function safevalues($tabel) { $query=mysql_query("show columns from $tabel"); while($result=mysql_fetch_array($query)) { $columns.="$result[0],"; GLOBAL ${$result[0]}; if($result[0]=="Script_datum") { $values.="\"${$result[0]}\","; } else { $values.="\"".${$result[0]}."\","; } $teller++; if(${$result[0]} && ($result[0]!="sessie" && $result[0]!="wachtwoord" && $result[0]!="site")) { $mail.="$result[0]: ${$result[0]}
"; } } $columns=substr($columns,0,strlen($columns)-1); $values=substr($values,0,strlen($values)-1); mysql_query("insert into $tabel ($columns) values ($values)"); echo mysql_error(); return($mail); } function getvalues($tabel,$controle) { $teller=0; $query=mysql_query("show columns from $tabel"); while($result=mysql_fetch_array($query)) { $column[$teller]=$result[0]; $teller++; } $teller2=0; $query=mysql_query("select * from $tabel $controle"); $result=mysql_fetch_array($query); for ($teller2=0; $teller2<=$teller-1; $teller2++) { GLOBAL ${$column[$teller2]}; ${$column[$teller2]}=stripslashes($result[$teller2]); //echo "${$column[$teller2]}
"; } } //voor het updaten van een rij in een tabel, id word gebruikt om te bepalen welke rij het is. function updatevalues($tabel,$where,$all=0) { $query=sqlsafe("show columns from $tabel"); while($result=sqlresult($query,1)) { GLOBAL ${$result[0]}; if (strtolower($result[0])!="id") { if (${$result[0]} || $all) { $mail.="$result[0]: ${$result[0]}\n"; $update.="$result[0]=\"".${$result[0]}."\","; } } } $update=substr($update,0,strlen($update)-1); sqlsafe("update $tabel set $update $where"); return($mail); } function full_urlencode($string) { while($count!=strlen($string)) { $returnstr.=sprintf("%%%02x",ord(substr($string,$count,1))); $count++; } return $returnstr; } function email($tekst) { echo "Lengte pagina: ".strlen($tekst)."\n"; for ($teller=0; $teller<=strlen($tekst); $teller++) { #echo "$teller
"; if($tekst[$teller]=="@") { echo "Bezig email adres filteren\n"; $teller2=1; unset ($voor); unset($na); while ($tekst[$teller-$teller2]!=" " && $tekst[$teller-$teller2]!=">" && $tekst[$teller-$teller2]!="<" && $tekst[$teller-$teller2]!=":" && $tekst[$teller-$teller2]!="\n" && $teller-$teller2>0) { $voor=$tekst[$teller-$teller2].$voor; $teller2++; } $teller3=1; while ($tekst[$teller+$teller3]!="\"" && $tekst[$teller+$teller3]!=">" && $tekst[$teller+$teller3]!="<" && $tekst[$teller+$teller3]!="?" && $teller+$teller3!=strlen($tekst)) { $na.=$tekst[$teller+$teller3]; $teller3++; } addemail("$voor@$na"); $email = true; } } return($email); } //haalt de namen van de columnen op, maakt van die namen een variabele en zet die variabelen in de column. //geeft tevens een mail opmaak terug. function safevaluespost($tabel) { GLOBAL $_POST; $query=sqlsafe("show columns from $tabel"); while($result=sqlresult($query,1)) { $col.="-$result[0]-"; $coll[str_replace(" ","_",$result[0])]= $result[0]; } foreach($_POST as $key => $value) { if(strstr(str_replace(" ","_",$col),"-$key-")) { $columns .= "`".$coll[$key]."`,"; $values .= "\"".$_POST[$key]."\","; } } $columns=substr($columns,0,strlen($columns)-1); $values=substr($values,0,strlen($values)-1); mysql_query("insert into $tabel ($columns) values ($values)"); if(mysql_error()) { echo "insert into $tabel ($columns) values ($values)"; } } //voor het updaten van een rij in een tabel, id word gebruikt om te bepalen welke rij het is. function updatevaluespost($tabel,$where) { GLOBAL $_POST; unset($post); foreach($_POST as $key => $value) { $post.="-$key-"; } $query=sqlsafe("show columns from $tabel"); while($result=sqlresult($query,1)) { if(strstr($post,"-".str_replace(" ","_",$result[0])."-")) { $update.=" `$result[0]`=\"".mysql_real_escape_string($_POST[STR_REPLACE(' ','_',$result[0])])."\","; } } $update=substr($update,0,strlen($update)-1); sqlsafe("update $tabel set $update $where"); #echo "update $tabel set $update $where"; } ?>